PSYKOLOGISK PRAKSIS

Psykologisk praksis

I min praksis tilbydes hjælp til de mangeartede problemer der kan opstå i familien, for eksempel vanskeligheder i samspillet med børn, med teenagere, i selve parforholdet eller i forhold til øvrige familiemedlemmer. Herudover tilbydes samtaleterapi med henblik på at afhjælpe:
- sygdom
- handikap
- kriser
- stress
- angst
- depression

Terapeutisk arbejder jeg hovedsageligt med ACT (Acceptance and Commitment Therapy) som er en ny retning inden for tredje generation af kognitiv terapi. ACT er en accept- og eksponeringsbaseret behandlingsform, som bygger på den nyeste psykologiske forskning på området.
En ACT-behandling har til hensigt at lære klienten at acceptere og give plads til følelser og være opmærksom på tanker uden at blive alt for involveret i dem, være bevidst nærværende i øjeblikket snarere end optaget af fortiden eller fremtiden og at fokusere på værdier og tage aktive skridt i retning af dem.
Mindfulness er en vigtig del af ACT. Evnen til at være i kontakt med nuet trænes, fordi det er en vigtig proces i udviklingen af psykologisk fleksibilitet. ACT handler om at tage imod det, som livet tilbyder, og peger på en vej ud af lidelse ved at rette fokus på det, som virkelig betyder noget i ens liv.

Personlig coaching

Få succes i privatlivet såvel som arbejdsmæssigt!
Brug din personlige coach som sparringspartner og sæt fokus på din personlige udvikling. Hvad er dit mål?!
Hvordan kommer du derhen?! Ring for aftale og tilbud

Supervision

Jeg tilbyder supervision såvel individuelt som i grupper til et bredt udvalg af fagrupper.

Jeg har psykolognævnets supervisor godkendelse.

Personlige data

Uddannelse
1985 Cand. Psych., Aarhus Universitet

Efteruddannelse
1994 Autoriseret af Psykolognævnet
2000 Specialist og Supervisor i Børnepsykologi og Supervision

Erfaring fra følgende arbejdsområder
- Leder af mor-barn projekt
- Psykolog i skole-social og sundhedsforvaltningen i Skibby kommune
- Leder af sundhedsprojekt i Zambia
- Formidlingsopgaver
- Undersøgelser af børn, unge og voksne
- Supervision af psykologer og andre faggrupper
- Personlig coach
- Krise og katastrofepsykolog
- Terapi med børn, unge, voksne, familier
- Psykolog i PPR og Børnerådgivningen, Frederikssund
- Familierådgiver
- Internationalt arbejde
- Konsulent i private firmaer
- mediator (konfliktmægler)
- Privat Praksis siden 2001

Praktiske informationer

Terapi:
1 konsultation = 45 min. alt inkl.

Afbudsregler:
Ved afbud bedes du ringe eller sende en sms så hurtigt som muligt og senest 24 timer før aftalen på tlf.: 2656 9192 (Afbud der ikke bliver bekræftet, er ikke modtaget). Ved senere afbud eller udeblivelse betales fuldt honorar. Undtagelser herfra: Med lægehenvisning er sidste rettidige afbud dagen inden aftalen kl. 16. Afbudsgebyr: 1 x egenbetalingen. Ved gentagne afbud opkræves 2 x egenbetalingen. Er du henvist via Prescriba er afbudsgebyret kr.: 350,-. (2020 priser)

Priser:
Ved lægehenvisning:
Sygesikringen dækker ca. 60% af udgiften. Egenbetalingen udgør pr 1.4.2022 1. konsultation: kr.: 427,56, 2. og efterfølgende konsultationer: kr.: 356,52 (2022 priser)
Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark dækkes yderligere kr. 200,- pr konsultation (2020 priser).
Hvis du selv skal betale er honoraret pr konsultation kr.: 1100,-

Supervision:
Pr. konsultation kr.: 1300,-

Tavshedspligt og etiske retningslinjer

Alle psykologer har tavshedspligt. Det betyder, at det er strafbart at videregive eller udnytte fortrolige oplysninger jf. psykologloven §21 stk. 2. Oplysninger, der skal videregives, skal derfor først godkendes af dig og du skal have givet skriftligt tilsagn herom. Der gøres en undtagelse fra tavshedspligten, dersom der foreligger åbenbar fare for dig eller andre.

Jeg er, som autoriseret psykolog, underlagt Psykolognævnets tilsyn. Som medlem af Dansk Psykologforening, er jeg også underlagt De Etiske Principper for Nordiske Psykologer, hvilket bl.a. kræver, at jeg skal sørge for kontinuerlig faglig udvikling og arbejde ud fra forskningsbaserede behandlingsmetoder, hvor der er dokumenteret effekt.

Datatilsynet
Jeg er underlagt Persondataloven og Persondataforordningen. Jeg bruger e-boks, hvis jeg skal sende et dokument med personfølsomme oplysninger til en myndighed og jeg sender ikke personfølsomme oplysninger til klienter via email/sms.

Journalark opbevares i 5 år og destrueres herefter.

Patientrettigheder

Skulle der være anledning til indberetning af utilsigtet hændelse, klage over behandling eller anmeldelse af en evt. skade, hjælper jeg gerne med at indrapportere.

For yderligere oplysninger, se nedenstående links.

https://stps.dk/da/borgere/rapporter-en-utilsigtet-haendelse/~/media/9284721F392C4A4FBE738BA50F013C4E.ashx

https://stpk.dk/da/borgere/klag-over-en-behandling/~/media/92F178113DDA41CCABCDE3DB89352658.ashx

https://pebl.dk/da/selvbetjening/anmeld-din-skade/tema-gode-raad-til-anmeldelse 

Privatlivspolitik

Behandling af dine oplysninger

Jeg er i forbindelse med psykologisk behandling af dig som dataansvarlig forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan jeg bruger og i nogle tilfælde videregiver dine personoplysninger.


Typer af oplysninger

Psykologisk Praksis Pia Byrgiel indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):


Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger

Formål

Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Min behandling af dig
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med andre sundhedspersoner, læger eller sygehuse
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Afregningsformål
 • Overholdelse af vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretslig lovgivning, f.eks.
 • Dokumentationspligt
 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
 • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed

Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig personoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at jeg ikke vil kunne behandle dig.


Videregivelse af personoplysninger

 • Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:
 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Psykolognævnet, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • I andre tilfælde, og hvis der foreligger samtykke, videregives oplysninger til forsikringsselskaber.


Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af Psykologloven samt Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om Psykologhjælp af Juli 2016
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

Tilbagekaldelse af samtykke. 

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.


Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos min databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig. Mine databehandlere er p.t.

 • Clinicare – ejet af EG Aps - EG.dk
 • DK-hostmaster

Opbevaring og slettepolitik

Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe jeg har behov for at varetage de overfor angivne formål. Jeg har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.


Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).


I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt at føre ordner optegnelse, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.


Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig på psykolog@piabyrgiel.dk.

Links


Interesseret i ACT? På youtube.com ligger der mange små klip med og om ACT. Se evt.: ”The Choicepoint” af dr. Russ Harris www.imlearningact.com

www.contextualscience.org Psykologer i Danmark www.psykologeridanmark.dk

Dansk Psykolog Forening www.dp.dk

EMDR www.emdr.dk

Psykiatrifonden : www.psykiatrifonden.dk

 

Den åbne dør til sundhedsvæsenet: www.sundhed.dk

 

Landsorganisationen for mennesker med angst: www.angstforeningen.dk

 

Viden og indsigt i sygdommen depression: www.depnet.dk

  

Landsdækkende interesseorganisation og patientforening til fordel for mennesker med stress og stressrelaterede

sygdomme: www.stressforeningen.dk

 

Støtte til mennesker i krise – forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg: www.livslinien.dk

 

Landsdækkende telefonlinie til alle som tilbyder en medmenneskelig og støttende samtale til alle, som har brug for en at tale med: www.liniens.dk

 

Børns Vilkår: rådgiving for børn, unge, voksne, sorggrupper etc.: www.bornsvilkar.dk

 

Unge&Sorg, hjælp til unge mellem 16 – 28 år, der lever med alvorligt syge forældre, eller hvis forældre er døde: www.ungeogsorg.dk

 

Terapi og rådgivning af unge som er børn af alkoholmisbrugere: www.tubadanmark.dk